چاپ کتاب روش های پیشرفته آماری در علوم کشاورزی

  بسیاری از روش‌های آماری مشروح در کتاب‌های درسی مقدماتی آمار، از روش‌های تک متغیره هستند؛ زیرا فقط با تجزیه تغییرات در یک متغیر سر و کار دارند. این موضوع حتی در مورد تجزیه رگرسیون چندگانه هم صدق می‫کند؛ چون در این روش فقط تغییرات یک متغیر وابسته مدنظر است. برعکس، هدف کلی از تجزیه‫های چند متغیره، در نظر گرفتن چندین متغیر به صورت همزمان می‌باشد که با یکدیگر در ارتباط بوده و هریک از آنها در ابتدای تجزیه داده‫ها از نظر محقق دارای اهمیت یکسانی هستند. پژوهشگران علوم پایه و علوم انسانی، معمولاً مقادیر چندین متغیر را اندازه گیری می‫کنند. روش‫های آماری که برای بیان و تحلیل داده‫های چند متغیری) مقادیر اندازه‫گیری شده هم زمان چند متغیر (به کار می‫روند را تحلیل چندمتغیری می‫نامیم. بررسی صفات زراعی و ساختار عملکردی گیاهان که وابسته به چند عامل بوده و تعیین سهم و اثرگذاری هر کدام از مولفه‫ها جهت اجرای مدیریت بهینه لازم و ضروری است که در بخش اثرات تنش‫های محیطی بر این مؤلفه‫ها کاربرد فراوانی دارند.

تعیین اثرگذاری نهاده‫های کشاورزی بر مولفه‫های تولید نیز که دارای نهاده‫های مختلفی نظیر کود، آب، سم و ... است، می‫تواند چندین متغیر همزمان را در برآیند تولیدی محصولات ارزیابی نمود. استفاده از روش‫های آماری چند متغیره، استراتژی مهمی برای طبقه بندی ژرم پلاسم، مرتب کردن تغییر پذیری برای تعداد بسیاری از نمونه‫ها یا ارزیابی روابط ژنتیکی بین مواد مورد مطالعه است. تکنیک‌های آماری چند متغیره که به طور همزمان اندازه‌گیری‌های چندگانه روی هر یک از افراد مورد مطالعه را ارزیابی می‫کنند؛ به طور گسترده‫ای در ارزیابی تنوع ژنتیکی- صرف نظر از نوع داده‫ها (مورفولوژیکی، بیوشیمیایی یا داده‫های مولکولی)- استفاده می‫شوند. از میان این روش‌ها، تجزیه کلاستر، تجزیه به مؤلفه‫های اصلی و... بسیار معمول بوده و مورد استفاده قرار می‫گیرند. به همین منظور و در کتاب پیش رو، تجزيه‫هاي همبستگي، رگرسيوني و عليت و نحوه‌ی انجام تجزیه‫های چند متغیره مرور می‫شود.

 

www.behtanashr.ir

مولفین کتاب :طیب ساکی نژاد- سید علیرضا سید محمدی

تعداد صفحات کتاب : 97

سایز کتاب: وزیری

فروش کتاب با 20 درصد تخفیف در فروشگاه نشر بهتاپژوهش 4100 تومان به همراه DVD

 شماره تماس جهت خرید کتاب با 20 درصد تخفیف :  09130002502-03112666635   

  جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب به قسمت فروشگاه  سایت مراجعه نمایید.