چاپ کتاب مبانی هوا و اقلیم شناسی در انتشارات بهتاپژوهش

یکی از اساسی ترین عوامل در ساختار کره زمین ، اقلیم است و بدون تردید ؛ طبیعت ، انسان و کلیه مظاهر حیات ، متأثر از شرایط اقلیمی و اقلیم نیز متأثر از شناخت و ثبت شرایط آب و هوایی است که با علم هواشناسی شناخته میشود.
مسائل متنوع آب وهوایی ، افزایش و مشکلات تأمین نیازهای اولیه جمعیت رو به افزایش جهان ، معضلات و عواقب مصیبت بار ناشی از خشکی اقلیمی و بروز خشکسالیها ، انسان را بیش از پیش در جهت ارتقای سطح منابع تولید و مداخله در برخی از شرایط اقلیمی محیط زیست ، هدایت نموده است .
با توجه به اینکه شرایط اقلیمی و هواشناختی ، زاییده فعل و انفعالات و پدیده های بزرگ مقیاس حاصل از گردش عمومی جو ، بیلان تابش خورشیدی و نیز تشعشع زمین است و در نتیجه ، کنترل و تسلط آن از عهده انسان خارج است ، با این وجود انسان در برخی از مسائل به موفقیتهایی دست یافته که او را قادر ساخته است تا به عنوان مثال بروز برخی طوفانهای خطرناک ، یخبندانها و سیلها را بدون اقتدار کامل در خنثی نمودن آنها ، پیش بینی نماید.
کتاب حاضر بر اساس نیاز درسی دانشجویان رشته های مختلف کشاورزی و جغرافیا تهیه شده است. در این کتاب تا حد امکان سعی شده است جهت درک بهتر موضوعات مطروحه، مطالب بصورت ساده و همراه با شکلهای متنوع ارائه شود و از طرفی نیازهای عمومی علاقه مندان به علم هواشناسی و سایر رشته های مرتبط با آن در نظر گرفته شود و از ورود به بحثهای فیزیکی خودداری گردد . با توجه به گستردگی علم هواشناسی و شاخه های مختلف آن ، پرداختن به هر یک از آنها ، نیاز به تسلط کامل ، تخصص و مهارتهای علمی و عملی مربوط به هر یک از این گرایشها را دارد . خواننده این کتاب نباید انتظار داشته باشد که پس از مطالعه آن ، یک هواشناس با تجربه و حرفه ای شود ولی بطور قطع قادر خواهد بود موقعیت حرفه خود را در رابطه با علم هواشناسی تشخیص داده و از اصول حاکم بر این علم در رشته خود بهره گیری نماید.

تعداد صفحات کتاب: 195

سایز کتاب: وزیری

 
قیمت فروش کتاب 3200تومان