نام و نام خانوادگی : محمد صادق طالبی                نام پدر: حسین                          متولد: 1344   

     دکتری: اقلیم شناسی 1384                      مرتبه: استادیار پایه 19

رساله ارشد: تاثیر عناصر اقلیمی بر بیابانزایی در یزد

رساله دکتری: تحلیل سینوپتیکی سرمای زود رس پائیزه و دیر رس بهاره در استان یزد

ü      افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی ميبد در سال 1383
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی ميبد در سال 1384
 • پژوهشگر برتر شهرستان ميبد در سال 1385
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی بافق در سال 1386
 • استاد نمونه بسیجی استان یزد در سال 1386
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی بافق در سال 1387
 • استاد نمونه بسیجی استان یزد در سال 1387
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی ميبد در سال 1391

     سوابق خدمت در فعاليتهاي پژوهشي

 

 • همكاري بااداره تحقيقات اقليمي وهواشناسي كاربردي اداره كل هواشناسي استان يزدازسال 1376 تا1385
 • عضوشوراي پژوهشي هواشناسي فيزيكي وتعديل آب وهواي كشورازسال 1378 تا 1385
 • عضوكميته تدوين برنامه افق 1400 هواشناسي استان يزد
 • عضوكميته علمی و داوری همايش علمي – كاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي -  يزد ، آذر 1384
 • عضوشوراي پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی میبد 1384 تا 1386
 • عضوكميته علمی و داوری همايش دانشجويي انرژي – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1385
 • رئیس همايش ملی معدن – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1386
 • عضوكميته علمی و داوری همايش ملی معدن – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1386
 • عضوکمیته علمی سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران – دانشگاه تبریز ، خرداد 1387
 • عضوکمیته اجرایی کنگره بزرگداشت آیت ا... شیخ محمد تقی بافقی ، آبان 1388
 • مسئول کمیته پژوهش و تحقیقات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان بافق ازاردیبهشت 1388 تا خرداد 1389
 • عضوكميته داوری مقالات دومین همايش سراسری مدیریت منابع آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بهمن 1389
 • عضوشوراي پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی میبد از 1389 تا 1391
 • معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی میبد از 1389 تا 1391

ü      سوابق خدمت درفعا ليتهاي آموزشی- اجرایی

 • مدیریت گروه کارشناسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی میبد از 1376 لغایت 1378
 • مدیریت گروه کارشناسی کارتوگرافی دانشگاه آزاد اسلامی میبد از 1378 لغایت 1385
 • ریاست دانشگاه آزاداسلامی بافق از 1385 تا1389
 • عضوشوراي آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی میبد 1382 لغایت 1385
 • عضوكميته هیات ممیزه منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی از 1386 تا1389
 • عضوكميته تصویب رشته (تحصیلات تکمیلی ) منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی از 1386 تا1389
 • عضوشوراي فرهنگ عمومی شهرستان بافق از سال 1385 تا1389

ü      دوره های آموزشی

1-      کارگاه روش شناسی تحقیق                                        40 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1383

2-      کارگاه برنامه ریزی و تدوین طرح درس                       40 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1383

3-      کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی                              30 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1383

4-      کارگاه روش شناسی تحقیق کشاورزی و منابع طبیعی               32 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1383

5-      کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی                                     16 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1384

6-      کارگاه نحوه نگارش CV                                                       8ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1385

7-      کارگاه ویژه مدیران آموزش عالی                             32 ساعت ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - 1385

8-      کارگاه مدیریت استراتژیک                                          24 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان - 1385

9-      کارگاه مدیریت بهره وری                                                   24 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی یزد – 1385

10-  کارگاه بهینه سازی روابط انسانی                                        24 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی تفت – 1386

11-  کارگاه مدیریت مالی                                    16 ساعت ، دبیرخانه منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی  –  1387

12-  کارگاه بهبود سازمانی                                           16 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر –  1388

13-  کارگاه مدیریت خلاق                                                       24 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی یزد – 1388

14-  کارگاه مدیریت در آموزش عالی                                      90 ساعت ،  دانشگاه آکسفورد انگلستان – 1388

15-  دوره طرح بصیرت                                                       32 ساعت ، سازمان بسیج اساتید کشور  - 1388

 

ü      طرحهاي پژوهشي وتحقيقاتي

1 - طرح بررسي نقش تغييرات اقليمي درتشديد ياكاهش بلاياي طبيعي دراستان يزد -  دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1378

2 -  طرح بررسي روندتغييرات و نابهنجاريهاي اقليمي و درصد فراواني خشكساليها دراستان يزد -  دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1378

3 -  طرح تأثيرعناصراقليمي بربيابان زائي دريزد -  سازمان هواشناسي كشور 1380

4 -  طرح پيش بيني وتحليل يخبندان دراستان يزد -  ستاد حوادث غير مترقبه استان يزد 1380

5 -  طرح پهنه بندي اقليم زراعي استان يزد -  ستاد حوادث غير مترقبه استان يزد 1380

6 -  طرح تعيين تقويم ساعتي و روزانه طوفان دراستان يزد و نواحي مجاور -  ستاد حوادث غير مترقبه استان يزد 1380 

7 -  طرح هادي روستاي حسن آباد ميبد -  بنياد مسكن استان يزد 1381

8 -  طرح هادي روستاي كرخنگان خاتم -  بنياد مسكن استان يزد 1381

9 -  طرح هادي روستاي چنارناز خاتم -  بنياد مسكن استان يزد 1381

10-  طرح ساماندهي روستاي نايبند طبس -  بنياد مسكن استان يزد 1381

11 -  طرح ارائه الگوهاي فضاهاي آموزشي همسازبااقليم دراستان يزد -  سازمان آموزش وپرورش استان يزد1384

12- طرح بررسي كار آمدي طرحهاي هادي و جامع شهر در مكان يابي و كاربرد صحيح فضاهاي آموزشي استان يزد -  سازمان آموزش وپرورش استان يزد1384

13- تعیین شاخص ها و ارتقاء بهره وری عوامل تولید(نیروی کار) در بخش صنایع کاشی و سرامیک استان یزد -  شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران 1386

14- ارزیابی وضعیت تغییرعناصر اقلیمی و تاثیرآن برسطح ایستابی دشت یزد – اردکان ، دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1390

15- پهنه بندی عناصر اقلیمی استان یزد در محیط GIS – اداره کل هواشناسی یزد 1391

16- پهنه بندی اقلیمی استان یزد بر اساس شاخص های سنتی و تحلیل خوشه ای و تحلیل عاملی – اداره کل هواشناسی یزد 1391

 

ü      مقالات

1-  بررسي وضعيت آلودگي صوتي ناشي ازموتورسيكلت دريزد، همايش موتورسيكلت وشدآمد- يزد ، ارديبهشت 1379

2-  بررسي تغييرات اقليمي ودرصدفراواني خشكساليهاي استان يزد- اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله باكم آبي وخشكسالي - كرمان- اسفند 1379

3-  تأثيرعناصراقليمي بربيابان زائي دريزد ، چهارمين همايش كشوري بهداشت محيط – يزد ، آذر 1380

4-  بررسي وتحليل خشكسالي دراستان يزد، همايش توانمنديهاي جغرافيادربرنامه ريزيهاي توسعه – مشهد ، دي 1380

5-  اقليم وبيابان زائي دريزد، همايش هواشناسي كاربردي- ساري ، اسفند 1380

6-  اقليم ،كشاورزي وتوسعه پايدار، همايش راهكارهاي كشاورزي پايداردرايران – ورامين ، اسفند  1381

7-  اقليم شناسي سينوپتيك ، پيش بيني بلاياي جوي – اقليمي و نقش آن در توسعه استان يزد ، همايش تحول  در توسعه استان – يزد 1382   

8 -  خشكسالي آب وهواشناسي دراستان يزد، فصلنامه علمي – فني سپهر ، شماره51 پاييز 1383

9-  بلاياي طبيعي وتوسعه پايداردرمعماري وشهرسازي همايش عمران ، معماري وشهرسازي – كرمان ، فروردين 1384

10-  طوفان عمده ترين بلاي جوي – اقليمي در استان يزد ، كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين – تبريز مهر 1384

11- مديريت محيط در مناطق طوفان خيز ايران مركزي ، كنفرانس بين المللي مديريت محيط – حيدرآباد هند ، اكتبر 2005

12 -  الگوهاي سينوپتيكي سرماي زود رس پاييزه و دير رس بهاره استان يزد ، همايش علمي – كاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي -  يزد، آذر 1384

13 – سرمازدگي و يخبندان در استان يزد ، همايش علمي – كاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي -  يزد، آذر 1384

 14 – تحليل آماري وزش طوفان در استان يزد ، اولين همايش ملي فرسايش بادي – يزد ، بهمن 1384

15 - بلاياي طبيعي واثرات زيست محيطي آن ( مطالعه موردي سيلابهاي شهري كرمان ) ، دومين همايش منطقه اي زمين شناسي كاربردي ومحيط زيست – اسلامشهر -  خرداد 1385

16 - كاربرد فناوري GIS در مطالعات زيست محيطي و اكتشافي(‌ مطالعه موردي بررسي پتانسيل معدني و مكانيابي دفن زباله ، دومين همايش منطقه اي زمين شناسي كاربردي ومحيط زيست – اسلامشهر -  خرداد 1385

 17- كاربرد فناوري GIS در مطالعات زيست محيطي و اكتشافي - كنفرانس بين المللي ICORG  2006 – حيدرآباد هند – ژوئن 2006

18 – تغيير اقليم و تاثير آن برقنات در استان يزد كنفرانس بين المللي مهندسي آب ( ICHWAM ) – حيدرآباد هند – دسامبر 2006

19 – تحليل سينوپتيكي سرماي زود رس پاييزه و دير رس بهاره استان يزد – فصلنامه علمي پژوهشي سرزمين - دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات ، زمستان 1385

20 - بهينه سازي مصرف انرژي در فضاهاي آموزشي استان يزد – اولين همايش دانشجويي انرژي – بافق اسفند 1385

21- هواشناسی کشاورزی گامی درراه توسعه ( مطالعه موردی ممسنی ) همایش  آسیب شناسی مسیر توسعه ممسنی ، اردیبهشت 1386 ممسنی

22 – پتانسیل سنجی اکوتوریسم شهرستان تفت - همایش منطقه ایی جغرافیا ، گردشگری ، توسعه پایدار – اسلامشهر خرداد1386

23- بررسي و تحليل خشکسالي آب و هوا شناسي در استان يزد – دومین همایش منطقه ایی کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی – اردستان ، اسفند 1386

24- تحليل سينوپتيكي سرماي زود رس پاييزه و دير رس بهاره در نواحی مرکزی ایران – همایش ملی کاهش بلایای جوی و اقلیمی – اردبیل – فروردین 1388

25 - اثرات  نماز در تحکیم روابط  خانواده از دیدگاه قرآن – همایش منطقه ای نماز – یزد ، اردیبهشت 1388

26- مبانی قرآنی آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره) – همایش آئینه آفتاب -  بافق ، خرداد 1388

27- اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) – همایش آئینه آفتاب -  بافق ، خرداد 1388   

28- نقشه هاي هم عمق ،‌تراز و مقايسه تغييرات سطح آبهاي زير زميني دشت يزد- اردكان - اولين همايش منطقه اي ژئوماتیک – اسلامشهر- مهر 1388

 29 - طراحی همساز با اقليم در استان يزد – همایش ملی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان – سنندج – مهر 1388

30- مطالعه ژئومرفولوژی کوه كركس با ایجاد بانک زیر ساختار اطلاعات جغرافیایی جهت توسعه و احیای ژئوتوريسم- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام- زاهدان-  فروردین 1389

31- Environment Management In Windswept Areas of Central Iran – Vol.3 No.1 Journal of Jawahar lal Nehru Technological University Hyderabad , March 2009

32- Determining The Potential Of The Sand Ore With GIS And RS Software At Mehriz,Yazd - First International Applied Geological Congress(IAGC 2010),Mashhad-IRAN, April 2010

33- Image Map Of Abarkouh Mines- First International Applied Geological Congress(IAGC 2010),Mashhad-IRAN, April 2010

34- Investigationandanalysisonclimatologic DroughtinYazdprovince -2nd International Conference on Environmental Management-JawaharlalNehruTechnologicalUniversityHyderabad-India-Oct 2010

35 – مفاهیم و مبانی آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره) – همایش ملی نهضت علمی فرهنگی از نگاه امام خمینی(ره) -  خمین – خرداد 1389 

36- ارزیابی،پهنه بندی و پایش خشکسالی با استفاده از شاخص های معتبر (مطالعه موردی استان کرمان)- اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه ،آب ،خاک و هوا –کرمان – آبان 1389

37- تحليل روند تغييرات دماي ايستگاه يزد به روش من – كندال - اولین کنفرانس بین المللی بحران هاي زيست محيطي –کیش – بهمن 1391