خرید کتاب رابطه آب و خاک و گیاه

 كتاب‫‫هاي زيادي در گذشته در زمينه روابط آب‏‏ و خاك و گياه چاپ شده است. اين موضوع به وسيله بيشتر مولفان به صورت قسمتي از كتاب‫‫هاي خاك‫شناسي، زراعت و آبياري بيان شده است. اما بيشتراين كتاب‫‫ها بر روابط فيزيكي و فيزيولوژيكي آب با خاك‫‫ها و گيا‫هان بطوركلي فرايند‫ها متمركز شده‫اند. 

كتاب حاضر در تفاوت با گذشته به تجزيه و تحليل فرايند‫هاي مذكور مرتبط با رشد گيا‫هان موجود در سيستم‫‫هاي مختلف كشاورزي در كشور هند وساير كشور‫هاي مشابه اهميت داده است. اين امر به دليلي در گذشته به آن توجه نشده بود. همچنين مولفه‫‫هاي از هوا كه به ترتيب رابطه آب با خاك و گيا‫هان و عملكرد محصول را تحت تاثير قرار مي‫دهد در شرح كنوني مورد توجه قرارگرفته‫اند. بعلاوه نظر به اينكه حجمي از تحقيقات اضافه شده بر ارتباط آب، خاك و گياه از كشور‫‫هاي مختلف گزارش شده بود. نياز به روز كردن اطلاعات را به واسطه اين كتاب در نظر من قرار داد. در ن‫هايت يك تلاش براي ارائه‫ي موضوع در شكل يك متن با توضيح فراوان و اصطلاحات صريح و مرتبط با سيستم‫‫هاي كشاورزي آبي و ديم متداول در هند و برآوردن نياز دانشجويان فارغ التحصيل زراعت و خاك‫شناسي انجام گرفت.

 قیمت فروش کتاب با 20درصد تخفیف4000 تومان

مترجمین کتاب:دکتر تیمور بابایی نژاد و دکتر مختار داشادی

تعداد صفحات کتاب : 124

 فروش کتاب با 20درصد تخفیف 

 شماره تماس جهت خرید کتاب:09130002502-03112666635

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید کتاب به قسمت فروشگاه  سایت مراجعه نمایید.