حضور نشر بهتاپژوهش در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1392 و فروش کتاب های انتشارات

نشر بهتاپژوهش به منظور کمک به مولفین خود جهت توزیع و فروش کتاب های منتشر شده شان در نمایشگاه بین اللملی تهران شرکت نموده است.

غرفه انتشارات بهتاپژوهش در سالن ناشران دانشگاهی می باشد و فروش کتاب ها حداقل با 10 درصد تخفیف خواهد بود.

لیست کتاب های عرضه شده نشربهتاپژوهش در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

03112666635

09130002502

چاپ کتاب، فروش کتاب، طراحی جلد کتاب، طراحی و گرافیک

تشارات بهتاپژوهش مشاور و مجری در امر چاپ کتاب ، نشر کتاب ، صفحه آرایی کتاب ، طراحی جلد کتاب و طراحی و گرافیک و ...