عنوان کتاب: کتاب همزیستی میکوریزی

See all ads from باقری پور
قیمت : 5800
ID :116

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1390/011/03
تاریخ ارسال به صحافی: 1390/11/17
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
سکینه بهرامی،محمدعظیمی،محمد علی نقی زاده و ....
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 208
چهارمحال و بختیاری
کتاب همزیستی میکوریزی