عنوان کتاب: کتاب زراعت و اصلاح بابونه

See all ads from باقری پور
قیمت : 4000
ID :122

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/01/14
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/0128
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/02/16
زراعت و اصلاح بابونه
خواص، کاربردها، مواد موثره، شرایط کاشت، داشت و برداشت و ...
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
عمومی-سایر
حسین زینلی، لیلی صفایی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 64
کتاب زراعت و اصلاح بابونه