عنوان کتاب: کتاب مباحث نوین در علوم کشاورزی

See all ads from باقری پور
قیمت : 5500
ID :124

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1390/12/24
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/01/24
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/01/28
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
طیب ساکی نژاد،علیرضا سید محمدی، شاهین انصاری دوست
صفحه: 144
کتاب مباحث نوین در علوم کشاورزی