عنوان کتاب: کتاب آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

See all ads from باقری پور
قیمت : 6300
ID :127

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/02/02
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/02/10
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/02/18
موضوع: دانشگاهی- علوم پایه
دانشگاهی- فنی مهندسی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
مصطفی آقامیرزایی،انور پارسایی،شهرام محمدی
صفحه: 200
آذربایجان شرقی
کتاب آزمایشگاه شیمی مواد غذایی