عنوان کتاب: کتاب بذرها اصول حفاظت و پرورش آنها

See all ads from باقری پور
قیمت : 5500
ID :128

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/02/13
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/02/19
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/02/27
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
طیب ساکی نژاد،مانی مجدم،علیرضا سید محمدی
صفحه: 176
کتاب بذرها اصول حفاظت و پرورش آنها