عنوان کتاب: کتاب اسامی علمی وپراکنش گیاهان دارویی

See all ads from باقری پور
قیمت : 5700
ID :130

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/03/29
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/04/01
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/04/10
گیاهان دارویی نعمات بزرگ خداوندی هستند که در پیکره طبیعت پراکنده شده و به مرور زمان توسط انسان کشف گردیده وبه جامعه انسانی عرضه شده تا در زمینه درمان استفاده گردند. در طی یک دهه اخیر محققان موسسه جنگلها و مراتع کشور و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها تحقیقات گسترده ای را شروع کرده و تمام خصوصیات گیاهان دارویی هر منطقه را شناسایی و کلید کرده و در قالب گزارش نهایی و مقاله در مجلات متنوع ارائه نموده اند. در طی سالهای گذشته برآن شدم تا این اطلاعات را به صورت موردی بررسبی نموده و آنها را طبقه بندی نمایم. در این کتاب نام علمی و خانواده گیاهان همراه با اسامی فارسی یا محلی و پراکنش آنها در استانهای مورد بررسی آورده شده است. هدف آن است که محققان و دانشجویان، گیاهان دارویی کشور را شناخته و تحققیقات خود را در زمینه های مختلف روی آنها اجرایی نمایند. مسئله حايز اهمیت وجود اکوتیپ های مختلف گیاهی و منطقه جمع آوری آنها است که می تواند بسیار مهم باشد. همانطور که می دانید اساس اصلاح نباتات بر پایه تنوع و انتخاب بوده و با شناخت منابع ژرم پلاسمی کشور می توان روی آن برنامه ریزی نمود. همچنین می توان از بسیاری از گیاهان که در مناطق ويژه ای در حال رشد و نمو هستند و امکان دستیازی بشر به آن زیاد بوده و امکان انقراض وجود دارد از آنها حفاظت نموده ودر جهت اهلی و زراعی نمودن آنها تلاش نمود زیرا این ها میراث گرانبها برای ایندگان می باشند. این کتاب ادر جلدهای بعدی به بررسی خواص گیاهان دارویی، فرم زیستی، زمان کاشت و نیازهای اکولوژيکی و سایر اطلاعاتپرداخته که به زودی به چاپ خواهد رسید.
جهت خرید کتاب به سایتwww.behtanashr.ir مراجعه نمایید
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
عمومی-سایر
حسین زینلی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 146
کتاب اسامی علمی وپراکنش گیاهان دارویی