عنوان کتاب: کتاب آمار و احتمالات - راهنمای دانشگاه پیام نور رشته کشاورزی

قیمت : 5400
ID :131

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/01/14
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/01/28
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/02/16
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی قنواتی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 312
nopic