عنوان کتاب: کتاب راهنمای جامع نحوه پژوهش و تهیه و ارائه نتایج پژوهش های علمی

قیمت : 8000
ID :141

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/12/23
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/12/26
تاریخ ارسال به مؤلف: 1392.01.24
مطالعه تاریخ علوم مختلف حاکی از آن است که توسعه و پیشرفت آنها در طول حیات خود شرایط یکنواخت و یکسان نداشته است. سرعت پیشرفت علوم در ابتدا کند و بعد بتدریج سرعت آن افزوده شده است. مهمترین عامل این پیشرفت را می‌توان بکار بستن روش‌های علمی تحقیق و پژوهش دانست. هر چقدر این شیوه بررسی تکامل می‌یابد، به همان نسبت فرآورده‌های علمی فزونی بیشتری پیدا می‌کند. شاید بتوان اینگونه بیان کرد که: پیشرفت روش‌های تحقیق و پژوهش باعث پیشرفت سایر علوم است.
جایگاه تحقیق و پژوهش هنوز آن چنان که باید در جامعه علمی ما شناخته شده نیست و کاستی‌های فراوان در آن دیده می‌شود که عدم رعایت استاندارد‌های لازم در تحقیقات به عمل آمده، یکی از عوامل رکود امر تحقیق و پژوهش می‌باشد. بدیعی است که گسترش افق آگاهی‌های علمی یک جامعه و تامین اطلاعات ضروری برای اخذ تصمیمات منطقی مرهون انجام تحقیق و به کارگیری روش‌های دقیق و صحیح علمی توسط پژوهشگران و ارائه آن به جوامع بشری می‌باشد. اکنون بدون شک هر اقدامی برای روشن ساختن اهمیت تحقیق، موانع پیش روی آن و دست‌یابی به نتایج آن حائز اهمیت است.
مسلم است بدون دسترسی محقق به اطلاعات مورد نیاز و پیشینه تحقیق، اجرای عملی تحقیق میسر نیست و بدون عرضه یافته‌های تحقیق به دنیای علم و جامعه بشری، پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.
محمد صادق طالبی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 116
یزد
کتاب راهنمای جامع نحوه پژوهش و تهیه و ارائه نتایج پژوهش های علمی