عنوان کتاب: کتاب روشهای پیشرفته آماری در علوم کشاورزی (آموزش برنامه های SAS, SPSS, Minitab)

See all ads from 
قیمت : 5200
ID :157

Description

بسیاری از روش‌های آماری مشروح در کتاب‌های درسی مقدماتی آمار، از روش‌های تک متغیره هستند؛ زیرا فقط با تجزیه تغییرات در یک متغیر سر و کار دارند. این موضوع حتی در مورد تجزیه رگرسیون چندگانه هم صدق می‫کند؛ چون در این روش فقط تغییرات یک متغیر وابسته مدنظر است. برعکس، هدف کلی از تجزیه‫های چند متغیره، در نظر گرفتن چندین متغیر به صورت همزمان می‌باشد که با یکدیگر در ارتباط بوده و هریک از آنها در ابتدای تجزیه داده‫ها از نظر محقق دارای اهمیت یکسانی هستند. پژوهشگران علوم پایه و علوم انسانی، معمولاً مقادیر چندین متغیر را اندازه گیری می‫کنند. روش‫های آماری که برای بیان و تحلیل داده‫های چند متغیری) مقادیر اندازه‫گیری شده هم زمان چند متغیر( به کار می‫روند را تحلیل چندمتغیری می‫نامیم. بررسی صفات زراعی و ساختار عملکردی گیاهان که وابسته به چند عامل بوده و تعیین سهم و اثرگذاری هر کدام از مولفه‫ها جهت اجرای مدیریت بهینه لازم و ضروری است که در بخش اثرات تنش‫های محیطی بر این مؤلفه‫ها کاربرد فراوانی دارند. تعیین اثرگذاری نهاده‫های کشاورزی بر مولفه‫های تولید نیز که دارای نهاده‫های مختلفی نظیر کود، آب، سم و ... است، می‫تواند چندین متغیر همزمان را در برآیند تولیدی محصولات ارزیابی نمود. استفاده از روش‫های آماری چند متغیره، استراتژی مهمی برای طبقه بندی ژرم پلاسم، مرتب کردن تغییر پذیری برای تعداد بسیاری از نمونه‫ها یا ارزیابی روابط ژنتیکی بین مواد مورد مطالعه است. تکنیک‌های آماری چند متغیره که به طور همزمان اندازه‌گیری‌های چندگانه روی هر یک از افراد مورد مطالعه را ارزیابی می‫کنند؛ به طور گسترده‫ای در ارزیابی تنوع ژنتیکی- صرف نظر از نوع داده‫ها (مورفولوژیکی، بیوشیمیایی یا داده‫های مولکولی)- استفاده می‫شوند. از میان این روش‌ها، تجزیه کلاستر، تجزیه به مؤلفه‫های اصلی و... بسیار معمول بوده و مورد استفاده قرار می‫گیرند. به همین منظور و در کتاب پیش رو، تجزيه‫هاي همبستگي، رگرسيوني و عليت و نحوه‌ی انجام تجزیه‫های چند متغیره مرور می‫شود.
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
طیب ساکی نژاد- سید علیرضا سید محمدی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 97
کتاب روشهای پیشرفته آماری در علوم کشاورزی (آموزش برنامه های SAS, SPSS, Minitab)