عنوان کتاب: کتاب زیست شناسی حفاظت

See all ads from باقری پور
قیمت : 7200
ID :44

Description

کتاب حاضر شامل 5 فصل میباشد که در این فصول در باره تهدیدات به تنوع زیستی،قوانین ملی، موضوعات مهم در مدیریت اکوسیستم، و .... صحبت نموده است.
موضوع: دانشگاهی- علوم پایه
Richard B.Primack
چاپ شده و موجود در فروشگاه
اکرم حیدری
صفحه: 355
کتاب زیست شناسی حفاظت