عنوان کتاب: ELECTRODYNAMIC METHOD OF INCREASING DEFENSE PROPERTIES

See all ads from بهتا
ID :47

Description

موضوع: دانشگاهی- علوم پایه
چاپ شده و موجود در فروشگاه
A.A. VANTSYAN
صفحه: 339
ELECTRODYNAMIC METHOD OF INCREASING DEFENSE PROPERTIES