عنوان کتاب: کتاب تروپيسم هاي گياهي

See all ads from باقری پور
قیمت : 6300
ID :48

Description

کتاب حاضر شامل 9 فصل میباشد که در این فصول درباره مکانیسم های درک جاذبه در گیاهان عالی، نورگرایی و ارتباطش با جاذبه گرایی،پژوهش های فضایی بر روی تروپیسم های گیاهی و... صحبت نموده است.
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
فاطمه فرضی و آقای فرقانی
چاپ شده و عدم موجودی
صفحه: 232
کتاب تروپيسم هاي گياهي