عنوان کتاب: کتاب فناوري نمايش فاژي

See all ads from باقری پور
قیمت : 4500
ID :51

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1390/10/10
تاریخ ارسال به صحافی: 1390/10/17
تاریخ ارسال به مؤلف: 1390/11/24
کتاب حاضر شامل 12 فصل میباشد که در این فصول درباره باکتریوفاژ، نقشه برداری اپی توپ ها،غربالگری تمایلی یا سرعت اتصال و ... صحبت نموده است.
موضوع: دانشگاهی- پزشکی
روح اله نخعی، حسین تیموری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 156
کتاب فناوري نمايش فاژي