عنوان کتاب: کتاب طراحی و تحلیل مدارهای برق صنعتی با استفاده از نرم افزارEKTS

See all ads from باقری پور
قیمت : 8000
ID :60

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/08/08
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/08/10
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/08/21
کتاب حاضر درباره موضوعاتی از قبیل طراحی و شبیه سازی مدارها،کنترل موتور القایی سه فاز از چند نقطه و... صحبت نموده است.
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
مهدی ذوالفقاری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 104
لرستان
کتاب طراحی و تحلیل مدارهای برق صنعتی  با استفاده از نرم افزارEKTS