عنوان کتاب: کتاب ماشين ها و تجهيزات ثابت زراعي و باغي

قیمت : 4500
ID :64

Description

تاریخ ارسال به صحافی: 1391/03/23
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/03/30
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
شاهین انصاری دوست
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 145
کتاب ماشين ها و تجهيزات ثابت زراعي و باغي