عنوان کتاب: کتاب در دیار فراموشان

قیمت : 4900
ID :65

Description

تاریخ ارسال به صحافی: 1391/04/06
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/04/22
کتاب رونمایی از زندگی، سیره وطرز سلوک وارستگانی از مردمان خاکی است که قدم زمین آنان، پرده از عروسان افلاک برمی دارد. داستان هایی کوتاه که اقیانوسی از معنا و معرفت را در خود به ودیعه گذاشته است. داستان هایی از یک سطر تا حداثر چند صفحه. مراد از تالیف کتاب آشنایی انسان های امروزی با آرمان ها و آمال مردانی است که همه ی عالم را منهای خداوند به سخره گرفتند.

کلمات کلیدی : معرفت ، داستان
جهت خرید به سایت www.behtanashr.ir مراجعه کنید
موضوع: ادبی هنری- سایر
امین هادوی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 123
فارس
کتاب در دیار فراموشان