عنوان کتاب: کتاب سکوت سرنوشت - مجموعه اشعار

قیمت : 3500
ID :153

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/6/92
تاریخ ارسال به صحافی: 92/6/27
تاریخ ارسال به مؤلف: 3/7/92
موضوع: ادبی هنری- شعر و رمان
میلاد شادمهری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 32
کتاب سکوت سرنوشت - مجموعه اشعار