عنوان کتاب: کتاب پی سازی به زبان ساده

See all ads from زارع
قیمت : 8000
ID :159

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/5/9
تاریخ ارسال به صحافی: 92/5/23
بار تمامی سازهای متکی به زمین باید توسط نوعی عنصر واسطه به نام پی (شالوده) تحمل شود. پی بخشی از یک سیستم مهندسی است که بارهای تحمیلی و وزن خود را به خاک یا سنگ زیرین و به درون آن منتقل می کند.
اصولا پی کنی واجرای آن به منظور دسترسی به زمین ویا بستر قابل اعتماد برای تحمل بارهای سازه که توسط دیوار یا ستون به زمین منتقل می شود و هچنین محافظت از پایه های ساختمان و جلوگیری از تاثیر عوامل جوی در پایه ساختمان واز سوئی جلوگیری از نشست های نامتقارن وکنترل نشده صورت می گیرد.
بارهای وارد از سقف سازها به ستون ها ویا دیوارها وسپس به کرسی چینی ونهایتا به پی سازه وارد می شود. پی ها نیز بارهای وارده را به زمین منتقل می کنند. بنابراین پی عامل ا نتقال کلیه بارهای سازه به زمین خواهد بود و باید به گونه ای طرح واجرا شوند که بتوانند صدها تن وزن ساختمان واشیائی که در آن قرار دارند
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
نورالدین زارعی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 94
کرمانشاه
کتاب پی سازی به زبان ساده