عنوان کتاب: کتاب هوای شهر معتدل است

See all ads from بهتا
قیمت : 6000
ID :89

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/4/30
تاریخ ارسال به صحافی: 92/5/2
تاریخ ارسال به مؤلف: 92/5/12
شرح زندگی مولف در شهر دزفول استان خوزستان
موضوع: ادبی هنری- شعر و رمان
طیبه عالمشاه
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 168
خوزستان
کتاب هوای شهر معتدل است