عنوان کتاب: مجموعه ضرب المثل‌های استان کهگیلویه و بویر احمد جلد اول

قیمت : 8000
ID :92

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/5/2
تاریخ ارسال به صحافی: 92/5/13
گزیده ای از بررسی تطبیقی ضرب المثل ها و کنایات کهگیلویه و بویر احمد با امثال و حکم فارسی
موضوع: ادبی هنری- تاریخی و جغرافیای مناطق
ادبی هنری- سایر
حسین آذرشب
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 279
کهگیلویه و بویر احمد
مجموعه ضرب المثل‌های استان کهگیلویه و بویر احمد جلد اول