عنوان کتاب: کلیات دیوان اشعار میرزا ابراهیم ملتجی بویراحمدی غزل‌ها، رباعی‌ها و یک ترجیع بند

قیمت : 8000
ID :98

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1392/9/19
تاریخ ارسال به صحافی: 1392/10/3
تاریخ ارسال به مؤلف: 92/10/23
اشعار ابراهیم بن عبدالکریم ملتجی شیرازی
موضوع: ادبی هنری- شعر و رمان
فریدون داوری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 248
کهگیلویه بویراحمد
کلیات دیوان اشعار میرزا ابراهیم ملتجی بویراحمدی غزل‌ها، رباعی‌ها  و یک ترجیع بند