عنوان کتاب: کتاب روش های آماری در علوم رفتاری

See all ads from باقری پور
قیمت : 5000
ID :107

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/07/19
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/07/20
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/07/27
یکی از اشکالات اساسی نظام های آموزشی را میتوان عدم توجه کافی به مهارت آموزی اشاره کرد. بنابراین ضرورت دارد در تدوین محتوای آموزشی به هر سه ضلع یادگیری شامل دانش، نگرش و مهارت توجه کافی شود و استفاده از مثالهای ملموس میتواند در جهت ارتقاء فرآیند یاددهی و یادگیری بسیار مؤثر باشد. بر همین اساس نگارنده در این اثر سعی نموده است تا مباحث آماری مورد نیاز آموزگاران و مدیران دوره ابتدایی، دانشجویان رشتهی آموزش و پرورش دبستانی و علوم تربیتی را در یک مجموعهی کوچک گردآوری نماید و سعی بر آن بوده است که با تکیه بر منابع معتبر، مطالب کتاب تا حد ممکن از لغزش علمی مصون بماند
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir مراجعه نمایید
موضوع: دانشگاهی-علوم انسانی
محمود صباحی زاده
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 68
هرمزگان
کتاب روش های آماری در علوم رفتاری