عنوان کتاب: کتاب زبان انگلیسی عمومی - ویژه کلیه دانشجویان کارشناسی

See all ads from باقری پور
قیمت : 7000
ID :132

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/08/23
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/08/29
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/09/07
یکی از اهداف اساسی آموزش زبان انگلیسی در مقاطع مختلف دانشگاهی بالا بردن سطح توانمندی دانشجویان در درک متن های انگلیسی است. کتابهای مختلفی به منظور افزایش سطح توانمندیهای زبانی دانشجویان توسط اساتید دانشگاهی نوشته شده اند که هر کدام به نوبه خود چنین هدفی را دنبال کرده است. کتاب حاضر نیز با چنین انگیزه ای ارائه شده است و تلاش دارد با معرفی متن های جذاب و تمرین های چالش بر انگیز، ذهن خلاق و یاد گیرنده دانشجویان را فعال ساخته و همچنین نیازهای آموزشی و علمی دانشجویان را پاسخ دهد. بدین منظور بخشهای مختلفی در این کتاب وجود دارند که در صورت توجه دانشجویان به این بخشها و همچنین تمرین های مستمر موجب آشنایی بیشتر دانشجویان با کلمات و کاربردهای آنان می شود.
از جمله بخشهای این کتاب می توان به fill-in-the-blanks، synonyms و matching items اشاره کرد که هدف آنها آشنایی بیشتر دانشجویان با کاربرد کلمات در جملات مختلف است. بخش reading skill برای آگاه ساختن دانشجویان با تکنیکهای خواندن ارائه شده است تا دانشجویان بتوانند بدرستی با استفاده از این تکنیکها، متنهای مختلف را خوانده و درک بهتری از متنها داشته باشند.همچنین به منظور رفع مشکلات گرامری دانشجویان، نکات گرامری در قسمت grammar focus آورده شده اند.
موضوع: دانشگاهی-علوم انسانی
دانشگاهی- مدیریت و اقتصاد
دانشگاهی- علوم پایه
دانشگاهی-زبان خارجه
دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاهی- فنی مهندسی
دانشگاهی- تربیت بدنی
دانشگاهی- پزشکی
کمک درسی-دانشگاه
رضا بناری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 154
کتاب زبان انگلیسی عمومی - ویژه کلیه دانشجویان کارشناسی