عنوان کتاب: کتاب مجموعه سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم تجربی

قیمت : 7500
ID :139

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/12/05
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/12/
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/12/19
مزیت های کتاب مجموعه سئوالات امتحانات نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه 2
• در این کتاب سئوالات امتحانات نهایی در 30 دوره اخیر از سال 1381 تا دی ماه 1391 آمده است .
• سئوالات بر اساس فصل به فصل - صفحه به صفحه و خط به خط چیدمان شده اند
• جواب سئوالات بر اساس راهنمای تصحیح کشوری امتحانات نهایی در زیر هر سئوال آمده است.
• چیدمان خط به خط سئوالات در این کتاب برای اولین بار در کشور انجام شده است
موضوع: کمک درسی دبیرستان
سعید آصفی نژاد
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 152
خوزستان
کتاب مجموعه سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم تجربی