عنوان کتاب: کتاب کار فیزیک پیش دانشگاهی (رشته علوم تجربی)

قیمت : 8000
ID :151

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/6/21
تاریخ ارسال به صحافی: 92/6/27
تاریخ ارسال به مؤلف: 92/7/3
سارا دولت آبادی، مهدی رباط سرپوشی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 172
کتاب کار فیزیک پیش دانشگاهی (رشته علوم تجربی)