عنوان کتاب: کتاب آشنایی با آمار و احتمالات کاربردی

See all ads from زارع
قیمت : 14000
ID :182

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 92/8/14
تاریخ ارسال به صحافی: 92/8/25
تاریخ ارسال به مؤلف: 92/8/26
ريشه واژه آمار به کلمه state باز می‌گردد که بيش از 300 سال پيش به عمل جمع‌آوری اطّلاعات مربوط به زاد و ولد و مرگ و مير توسط دولت اطلاق می‌شده است. امروزه آمار نقطه اتّکاء همه‌ی سازمان‌های دولتی در سطح جهان است و نقش اساسی در بسياری از مجامع بين‌المللی مانند شرکت‌های چند مليّتی و سازمان ملل متّحد ايفا می‌کند. آمار کاربردهای فراوانی نيز در تحليل پديده‌هايی مانند تراکم جمعيّت، فجايع زيست محيطی و شيوع بيماری‌ها دارد.
صرف‌نظر از مبدأ پيدايش آمار که به سياست‌های دولتی باز می‌گردد، واژه آمار دو معنای مهم دارد. آمار را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از اعداد و ارقام در يک شکل خاص در نظر گرفت؛ مانند متوسّط بارندگی در شهر اصفهان در طول يک سال، حداکثر دمای هوای شيراز به طور هفتگی، ميزان بدهی‌های خارجی يک کشور و يا قيمت خاويار در سطح جهان. به اين اعداد آماری داده‌ها گويند. پس يک معنی ساده برای واژه آمار، داده‌های عددی می‌باشد. امّا موضوع مورد بحث کتاب حاضر فراتر از اين معناست. در اين‌جا ما به چگونگی به دست آمدن داده‌ها و بررسی اطّلاعات موجود در آن‌ها علاقه‌منديم.
امروزه آمار به عنوان يک علم و يک شيوه‌ی مطالعه مطرح شده است و اين معنای اصلی آمار است. آماردانان را‌ه‌ها و روش‌هايی را می‌يابند تا بتوانند اطّلاعات موجود در داده‌ها را به منظور استخراج نتايج از آن‌ها به کار گيرند. آن‌ها به کمک معادلات رياضی، کاربردهای جديدی از آمار را ارائه کرده و الگوهای نظری را در عمل آزمون می‌کنند. بر خلاف شيمی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و بسیاری از علوم دیگر که شيوه‌هايی برای مطالعه پديده‌های معلوم ارائه می‌دهند، آمار فاقد چنين ويژگی است. در عوض آمار مجموعه‌ای از شيوه‌ها را برای استفاده شيمی‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و ... ارائه می‌کند.
موضوع: دانشگاهی- علوم پایه
مهدی توانگر
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 364
اصفهان
کتاب آشنایی با آمار و احتمالات کاربردی