عنوان کتاب: تفکر در مهندسی

See all ads from زارع
قیمت : 7000
ID :195

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 93/1/19
تاریخ ارسال به صحافی: 93/1/20
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
آقای مجتبی فرقانی
در دست صحافی
صفحه: 120
اصفهان
تفکر در مهندسی