عنوان کتاب: رویکردی نوین در کارآفرینی

See all ads from بهتا
قیمت : 9000
ID :224

Description

موضوع: دانشگاهی-علوم انسانی
شهرام عروف زاده - راضیه نظری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 176
اصفهان
رویکردی نوین در کارآفرینی