عنوان کتاب: آموزش الفبای کاربری کامپیوتر

See all ads from بهتا
قیمت : 7500
ID :226

Description

برای کار عملی با کامپیوتر، دانش و تجربه کافی ندارید؟
و شاید آموزش هایی که تاکنون دریافت نموده اید،
تنها تصاویری نامفهوم در ذهن شما تداعی می نماید!
اگر از شما خواسته شود آموخته هایتان را منسجم و متمرکز با زبانی ساده و سریع
به دیگران منتقل نمایید،چگونه عمل خواهید نمود؟
این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا حرفه ای بیاموزید و حرفه ای بیان کنید!
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
محمدرضا سواری
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 48
اصفهان
آموزش الفبای کاربری کامپیوتر