عنوان کتاب: اصول طراحی حرفه ای روشنایی راهها همراه با آموزش نرم افزار

See all ads from بهتا
قیمت : 20000
ID :228

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 93-04-22
تاریخ ارسال به مؤلف: 21/5/93
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
لیلیا تیغ تیز
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 400
تهران
اصول طراحی حرفه ای روشنایی راهها همراه با آموزش نرم افزار