عنوان کتاب: اصول طراحی ساختمان های سبز

See all ads from molood
قیمت : 19500
ID :247

Description

موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
فرشاد سرایی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 132
تهران
اصول طراحی ساختمان های سبزاصول طراحی ساختمان های سبز