عنوان کتاب: تنوع زیستی در کشاورزی

See all ads from بهتا
قیمت : 28000
ID :260

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 94/04/24
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
فرشاد ابراهیم پور-خالد عیدی زاده-حسن رحمانی-فاطمه نورکی
صفحه: 466
تهران
تنوع زیستی در کشاورزی