عنوان کتاب: کتاب مقدمه ای بر باد و اثر آن در کشاورزی

See all ads from باقری پور
قیمت : 6900
ID :56

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/08/21
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/08/23
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/08/30
کتاب حاضر شامل 8 فصل میباشد که در این فصول درباره کاهش اثر باد، انواع بادهای اصلی، باد و جریان و... صحبت نموده است.
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر بابک دلخوش
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 144
کتاب مقدمه ای بر باد و اثر آن در کشاورزی