عنوان کتاب: کتاب آنچه یک کارشناس جوش باید بداند

See all ads from باقری پور
قیمت : 15000
ID :61

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/06/28
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/07/18
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/07/20
کتاب حاضر شامل17 فصل میباشد. که در این فصول درباره بررسی قطعات مورد اتصال در جوش، فرآیند جوشکاری با سوخت گازی، ناپیوستگی ها و عیوب در جوش و.... صحبت نموده است.
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
حمیدرضا نوروز تولایی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 500
کتاب آنچه یک کارشناس جوش باید بداند