عنوان کتاب: کتاب 54 فرآیند برای مدیریت تغییر در کار

See all ads from باقری پور
قیمت : 7000
ID :62

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/07/25
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/08/01
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/08/12
کتاب حاضر شامل 5 بخش میباشد که در این بخش ها درباره فرایند های سنتی با تاثیر کمتر، رویکردهای پیشرفته، رویکردهای خلاق و... صحبت نموده است.
موضوع: دانشگاهی- مدیریت و اقتصاد
چاپ شده و موجود در فروشگاه
زهره شرعی
صفحه: 168
کتاب 54 فرآیند برای مدیریت تغییر در کار