عنوان کتاب: کتاب رابطه آب و خاک و گیاه

See all ads from باقری پور
قیمت : 5000
ID :67

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/06/15
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/06/21
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/06/30
كتاب‫‫هاي زيادي در گذشته در زمينه روابط آب‏‏ و خاك و گياه چاپ شده است. اين موضوع به وسيله بيشتر مولفان به صورت قسمتي از كتاب‫‫هاي خاك‫شناسي، زراعت و آبياري بيان شده است. اما بيشتراين كتاب‫‫ها بر روابط فيزيكي و فيزيولوژيكي آب با خاك‫‫ها و گيا‫هان بطوركلي فرايند‫ها متمركز شده‫اند.
كتاب حاضر در تفاوت با گذشته به تجزيه و تحليل فرايند‫هاي مذكور مرتبط با رشد گيا‫هان موجود در سيستم‫‫هاي مختلف كشاورزي در كشور هند وساير كشور‫هاي مشابه اهميت داده است. اين امر به دليلي در گذشته به آن توجه نشده بود. همچنين مولفه‫‫هاي از هوا كه به ترتيب رابطه آب با خاك و گيا‫هان و عملكرد محصول را تحت تاثير قرار مي‫دهد در شرح كنوني مورد توجه قرارگرفته‫اند. بعلاوه نظر به اينكه حجمي از تحقيقات اضافه شده بر ارتباط آب، خاك و گياه از كشور‫‫هاي مختلف گزارش شده بود. نياز به روز كردن اطلاعات را به واسطه اين كتاب در نظر من قرار داد. در نهايت يك تلاش براي ارائه‫ي موضوع در شكل يك متن با توضيح فراوان و اصطلاحات صريح و مرتبط با سيستم‫‫هاي كشاورزي آبي و ديم متداول در هند و برآوردن نياز دانشجويان فارغ التحصيل زراعت و خاك‫شناسي انجام گرفت.
موضوع: دانشگاهی- کشاورزی و منابع طبیعی
او.پی،گوپتا
چاپ شده و موجود در فروشگاه
دکتر تیمور بابایی نژاد- دکتر مختار داشادی
صفحه: 124
کتاب رابطه آب و خاک و گیاه