عنوان کتاب: کتاب اصول و كاربردهاي خدمات مكان مبنا

قیمت : 5500
ID :70

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/01/26
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/02/04
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/02/16
موضوع: دانشگاهی- فنی مهندسی
سعید نادی، بهنام تشیع
صفحه: 112
کتاب اصول و كاربردهاي خدمات مكان مبنا