عنوان کتاب: روش های کاربردی در بهینه سازی

See all ads from زارع
ID :218

Description

موضوع: دانشگاهی- مدیریت و اقتصاد
آقای مجتبی مروج
تایپ و صفحه آرایی
صفحه: 332
بهبهان
روش های کاربردی در بهینه سازی