عنوان کتاب: کتاب جامعه شناسی طنز از نظر فرهنگ عامه

See all ads from بهتا
ID :84

Description

موضوع: دانشگاهی-علوم انسانی
سمیه طالبی، رضا پارسیان نژاد
اصلاحات مؤلف
کتاب جامعه شناسی طنز از نظر فرهنگ عامه